REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POLSCYPATRIOCI.PL

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego polscypatrioci.pl zwanego dalej „Regulaminem”, określone zostały zasady rejestracji, składania Zamówień, płatności, dostawy, odstąpienia od umowy, składania reklamacji oraz ochrony praw autorskich.

 

 1. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego: sklep@polscypatrioci.pl
  3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
  4. Konto - przestrzeń Sklepu Internetowego zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
  5. Koszyk – przestrzeń Sklepu Internetowego zawierająca dane o wybranych przez Klienta Produktach.
  6. Newsletter – bezpłatna usługa, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach i wydarzeniach związanych ze Sklepem Internetowym poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  7. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres email Klienta podany w toku rejestracji w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
  8. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży;
  9. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym polscypatrioci.pl, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupu Produktów;
  10. Sprzedawca – Auto Gamma Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 54, 31-57, Kraków, NIP 5130273213, REGON: 389628458;
  11. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem;
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość produktów.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

 

 1. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach i podstronach Sklepu Internetowego są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Momentem zawarcia Umowy sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego otrzymanie Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§2

REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać po utworzeniu Konta Klienta oraz bez rejestracji.

 

 1. Konto Klienta można utworzyć poprzez rejestrację wpisując dane wymagane przez formularz rejestracyjny i zaznaczając odpowiednie oświadczenia i zgody.

 

 1. Potwierdzeniem rejestracji jest Powiadomienie, które Klient otrzymuje na adres mailowy przekazany w formularzu rejestracji.

 

 1. Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3 zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

 

 1. Sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klienta. Klient składa Zamówienia wybierając do Koszyka Produkty, dostępne w aktualnej ofercie.

 

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta będzie następowało po wypełnieniu danych formularza Zamówienia oraz po ostatecznym potwierdzeniu znajdującym się na końcu procesu składania Zamówienia.

 

 1. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest Powiadomienie, które Klient otrzymuje na adres mailowy przekazany w formularzu rejestracji.

 

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyła do Klienta odpowiednie Powiadomienie. Z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 

 

 

 

§3

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden ze sposobów określonych w formularzu Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia w sytuacji, gdy po 7 dniach roboczych od przyjęcia zamówienia Klient nie dokona płatności.

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

 

 

§4

DOSTAWA

 1. Dostawa zakupionych Produktów może być zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden ze sposobów określonych w formularzu Zamówienia.

 

 1. Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z informacją widniejącą podczas uzupełniania formularza Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca prosi, aby przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient sprawdził w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia oraz ewentualnie sporządzić protokół szkody, kontaktując się następnie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu (zrezygnować z Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym i zwrócić Produkt bez podania przyczyny) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

 

 1. Aby Odstąpić od umowy Klient musi wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA od Umowy i przesłać go na adres korespondencyjny Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientowi cenę Produktu razem z kosztem jego wysyłki poniesionym przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy lub dostarczeniem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

 

 1. W celu dokonania zwrotu Klient jest zobowiązany odesłać rzecz niezwłocznie na adres Sprzedawcy, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu.

 

 

§6

REKLAMACJE

 

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

 1. Aby skorzystać z prawa do reklamacji Produktu Klient musi wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI i przesłać go na adres korespondencyjny Sprzedawcy razem z reklamowanym Produktem.

 

 1. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia FORMULARZA REKLAMACJI.

 

 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z informacją o powodzie odmowy uwzględnienia reklamacji.

 

 1. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

§7

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Układ treści zawarty na stronie i podstronach Sklepu Internetowego, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 

 1. Materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne umieszczone na Produktach oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym są autorstwa Sprzedawcy i korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 

 1. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują w Sklepie Internetowym podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 1. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie składania Zamówienia.

 

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy sprzedaży.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2016 roku do odwołania.